“Jégvarázs” promóciós játék hivatalos játékszabálya

1. A játék elnevezése, szervezője

A Játék szervezője: Walt Disney Magyarország Kft, székhely: 10698 Budapest, Dózsa György út 84/a, Cégjegyzékszám: cg 01-09-729276, adószám: HU13321299, (a továbbiakban: “Szervező”).

A promóciós játék elnevezése: Jégvarázs (a továbbiakban: „Játék”).

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

- a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

- azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2013. november 14. napján 00.00.00 órától 2013. november 27. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztrációk beérkezésének határideje: 2013. november 27. napján 23.59.59 óra. Az akció ideje előtt és után érkezett regisztrációk érvénytelenek.

4. A Játékban résztvevő termékek:

A Játékban kizárólag a Disney Hercegnős termékek vesznek részt. A Játékban más termékek nem vesznek részt.

5. A nyerésre való pályázat menete:

A játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon a Gulliver vagy a Bambini játéküzletekben, továbbá a www.gullivertoys.hu webáruházban az akcióban részt vevő Disney Hercegnős terméket, őrizze meg a vásárláskor kapott blokkot (www.gullivertoys.hu webáruházban leadott megrendelés esetén a számlát) és regisztráljon email üzenetben, az üzletlánc nevével és a blokk adataival (blokk sorszáma, bizonylat száma (www.gullivertoys.hu webáruházban leadott megrendelés esetén a számla VRC száma), a vásárlás dátuma, időpontja), nevével, pontos címével, telefonszámával, email címével a jegvarazs@chili-com.hu email címen.

Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

Egy vásárlás egyszeri pályázatra jogosít.

A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell tartani, mert a sorsolás nyertesének jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a 3. pontban megjelölt időtartamban, az akcióban részt vevő üzletek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt.

6. Sorsolás:

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat/regisztráció részt vesz az akció végén megtartott  sorsoláson.

Sorsolás:

A játék befejezését követően, közjegyző részvételével, valamennyi regisztrált játékos közül sorsoljuk ki a 100 db 2 személyre szóló mozijegy kupont a Jégvarázs c. film vetítésére, melyek a Cinema City mozikban használhatók fel.

Sorsolás időpontja: 2013. november 28., 11:00 óra.

Sorsolás helyszíne: Chili-Com Kft., 1162 Budapest, Attila u. 26-28.

A sorsolás a fenti helyen és időpontban közjegyző jelentében nyilvánosan történik kézi sorsolással.

7. A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése:

A Szervező a nyertest értesíti a regisztrációban megadott email címen, egyúttal a nevét közzéteszi a www.gullivertoys.hu és www.bambini.hu weboldalakon.

Csak olyan blokkot/számlát, áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A www.gullivertoys.hu webáruházban leadott megrendelések esetén további feltétel, hogy a megrendelés értéke a sorsolás napjáig kiegyenlítésre kerüljön.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Walt Disney Magyarország Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

8. Nyeremény:

A Játék kisorsolásra kerülő nyereményei:

100 (száz) db 2 személyre szóló mozijegy kupon a Jégvarázs c. film vetítésére, mely a premier napjától, azaz 2013. december 5-től használható fel a Cinema City mozikban, munkanapokon hétfőtől csütörtökig, ahol és amíg a film műsoron van, a moziműsornak megfelelően.

A mozijegy kuponok beváltása mielőbb ajánlott, mert a moziműsorok változásáért nem tudunk felelősséget vállalni.

A nyeremény másra át nem váltható.

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

9. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

10. Adatkezelés:

A Játékos a regisztrációs ív elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Chili-Com Kft., mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

c) Az Ön email címét a Gulliver és Bambini üzletláncnak reklámcélú felhasználásra átadjuk, így Ön hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

d) amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a www.gullivertoys.hu és www.bambini.hu internetes oldalakon.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra és a nyereményjáték végén, a sorsolást követően megsemmisíti.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

11. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett kommunikációs anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.gullivertoys.hu és www.bambini.hu honlapon.

Részletes információkért a Játék ideje alatt hétköznap 9:00-17:00 között hívható nem emeltdíjas telefonszám: 06-70-598-8502

Budapest, 2013. október 10.

Walt Disney Magyarország Kft.

Szervező

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.